Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Meetcharity .

 

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meetcharity. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Meetcharity. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Meetcharity behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Meetcharity erkend.

1.4 Meetcharity garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Meetcharity bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling.

2.3 Aan de leveringsplicht van Meetcharity zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Meetcharity geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 1. Betaling.

3.1 Hoofdregel is dat levering plaatsvindt, nadat de (aan)betaling is ontvangen, Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden in Euro’s , tenzij anders overeengekomen.

Meetcharity heeft verschillende betalingsmogelijkheden. u kunt betalen bij afhalen of overschrijving op bank. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling. Wij behouden ons het recht voor, bestellingen al dan niet zonder opgave van redenen niet uit te voeren, of daaraan voorwaarden te verbinden, zoals het eisen van een vooruitbetaling.

3.3 Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij/zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan heeft Meetcharity het recht, deze zaak uit te besteden aan een incasso bureau. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de de koper.

3.4. Voor het geval dat Meetcharity een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.

3.5  Meetcharity  biedt de betaaloptie betaling achteraf aan via Apterpay. Indien je voor deze betaalmogelijkheid kiest, worden de rechten ten aanzien van het voor jouw aankopen verschuldigde bedrag door Meetcharity  overgedragen aan Afterpay en gelden de betalingsvoorwaarden van Afterpay welke in te zien zijn op de website van Afterpay onder deze link: www.afterpay.nl/nl/klantenservice/betalingsvoorwaarden.

 

 1. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW.

 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Meetcharity heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Meetcharity. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig uiterlijk 14 dagen nadat de bestelde zaken zijn afgeleverd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden binnen 14 dagen en in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in voor zover mogelijk in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Wanneer aan de verpakking schade is toegebracht door het onvoorzichtig te openen, is er een minimum waardevermindering van 25%. Ook de binnenin verpakkingen (zoals handleidingen, plastiek beschermfolie, etc) dienen ongeschonden te zijn. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Meetcharity er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 1. De artikelen beschadigt zijn door de klant.
 2. De klant een artikel zelf heeft proberen te herstellen.
 3. De artikelkaartjes niet meer aan de artikelen zitten.
 4. De artikelen zich niet meer in dezelfde staat bevinden dan tijdens de aflevering.
 5. De artikelen en/of verpakkingen die beschadigd of incompleet zijn.
 6. De artikelen speciaal voor u besteld zijn.
 7. Het product zakelijk is aangeschaft.
 8. Speciaal voor u op maat gemaakte of gesneden producten.(zoals wrap folie)

 

 1. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij Meetcharity, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Meetcharity. Meetcharity houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

6.2 Meetcharity respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6.3 Meetcharity maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie

7.1 Meetcharity garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.2 De garantietermijn van Meetcharity komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Meetcharity is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Meetcharity deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Meetcharity. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan Meetcharity schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Meetcharity gegrond worden bevonden, zal Meetcharity naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Meetcharity en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Meetcharity) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Meetcharity gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Meetcharity voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 Meetcharity is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Meetcharity in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Meetcharity en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

 1. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Meetcharity zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Meetcharity slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Meetcharity gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Meetcharity kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Meetcharity en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Meetcharity op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Meetcharity behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Annuleringen

10.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Meetcharity het recht de Koper een factuur te sturen van de door Meetcharity gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 1,-

10.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per fax, brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door Meetcharity schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd. Meetcharity zal er voor zorg dragen dat het aankoopbedrag binnen 30 dagen wordt terugbetaald.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; foto`s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Meetcharity gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 1. Overmacht

12.1 Meetcharity is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Meetcharity alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

12.3 Meetcharity behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Meetcharity gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

12.4 Indien Meetcharity bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Aansprakelijkheid

13.1 Meetcharity is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Eigendom van alle door Meetcharity aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Meetcharity zolang de afnemer de vorderingen van Meetcharity uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Meetcharity wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14.2 De door Meetcharity geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

14.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

14.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Meetcharity of een door Meetcharity aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Meetcharity haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

14.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Meetcharity zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

14.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Meetcharity.

 

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Meetcharity en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Bennekom kennis, tenzij Meetcharity er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

 1. Klachten

Meetcharity beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Meetcharity. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de Meetcharity niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

 1. Merk- en handelsnaam.

17.1 Het is uitdrukkelijk verboden gebruik te maken van de door Meetcharity in het handelsverkeer gebezigde handelsnaam, merknaam en logo, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Meetcharity.

17.2 Bij overtreding van dit artikel kan Meetcharity de overtreder een boete van € 2500,- per overtreding laten opleggen, en heeft Meetcharity onverminderd het recht om een volledige schade-vergoeding te vorderen.

 

 1. Diversen

18.1 Meetcharity is gevestigd te Bennekom , Schoolstraat 5 (6721 cr) en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 09180920. Het BTW-identificatienummer is NL8191.98.559.B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Meetcharity is gevestigd te Bennekom , Schoolstraat 5 (6721 cr) of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

Meetcharity doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

 

 1. Merkrecht.

 

19.1 Deze website bevat logo’s en afbeeldingen die kunnen behoren aan bedrijven en licentiehouders. Voordat u een bestelling plaatst dient u goedkeuring te hebben van de licentiehouder om deze producten te mogen bestellen. De producten aangeboden op deze website geven onze collectie weer. Er wordt pas gestart met de productie op het moment van verkoop.

Iedere order wordt speciaal op verzoek van de klant geproduceerd. Wij hebben deze producten nooit op voorraad. Op het moment dat wij de productie starten van een bepaald logo of beeldmerk, gaan wij ervan uit dat de eindklant toestemming heeft ontvangen van de eigenaar / rechtenhouder van het betreffende logo. U dient bij uw bestelling de leveringsvoorwaarden te accorderen, hierbij aanvaardt u de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

 

Aanvullende Algemene voorwaarden voor B2B leveringen

 

 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Meetcharity, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Meetcharity uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), exclusief omzetbelasting (BTW), verzending binnen Nederland en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 4. Meetcharity is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Meetcharity zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

Artikel 2. Offertes

 1. Meetcharity is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
 2. Meetcharity behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Meetcharity het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 4. Levertijd

 1. Alle door Meetcharity genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Meetcharity bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Meetcharity schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
 2. Overschrijding van de door Meetcharity opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 3. In geval Meetcharity de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Meetcharity op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Meetcharity te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

 

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Meetcharity zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Meetcharity de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Meetcharity daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Meetcharity geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Meetcharity kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

 1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Meetcharity naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
 2. De vorderingen van Meetcharity op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – indien na het sluiten van de overeenkomst aan Meetcharity ter kennis gekomen omstandigheden Meetcharity goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Meetcharity de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de hierboven genoemde gevallen is Meetcharity bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van Meetcharity schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7. Retourneren.

 

 1. U heeft zakelijk iets besteld maar wenst iets te retourneren? Voor zakelijke bestellingen gelden andere regels en wetten dan voor consumenten. (Ook wanneer u iets zakelijk heeft besteld voor eigen gebruik). Zo heeft u als bedrijf onderzoeksplicht en bent u uitgesloten van het retourrecht (de wet Kopen op Afstand).

 

 1. Als zakelijke koper wordt verwacht dat hij in staat is een gedegen onderzoek te doen aangaande wat hij nodig heeft en specificaties na te gaan alvorens tot aankoop over te gaan of voldoende duidelijk te maken wat de eisen zijn en te bedingen wat de procedure is als zaken niet aan die eisen voldoen

 

Artikel 8. Uitvoering

 1. Meetcharity zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

 1. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Meetcharity Dropship, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 

Artikel 9. Betaling

 1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
 2. Als de Afnemer (bij het uitzonderlijke geval van een betaling na levering) een factuur van Meetcharity niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Meetcharity op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Meetcharity tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
 2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Meetcharity, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Meetcharity heeft voldaan.
 3. Ingeval Meetcharity de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Meetcharity op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien Meetcharity door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Meetcharity als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
 3. Meetcharity zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Meetcharity en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 13.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een koper of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden ons niet, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.